System Biodisc

Avloppsreningsverk Klargester System Biodisc är i sin grundutformning utformat för mekanisk och biologisk avloppsvattenbehandling, men kan lätt kompletteras med kemisk behandling.


Hur fungerar System Biodisc ?

Det obehandlade avloppsvattnet rinner normalt till anläggningen via självfall alternativt via inloppspumpstation.


Första behandlingen sker i försedimenteringen/slamavskiljaren [1] där de fasta föroreningarna avskiljs och avsätts dels som bottenslam och dels som flytslam (mekanisk rening). Det mekaniskt renade vattnet fortsätter med självfall till första Biozonen [2] för biologisk behandling. I den långsamt roterande biorotorn syresätts avloppsvattnet och den biologiska processen startar. Från biozonens första steg överförs vattnet via ett skopmatningssystem till biozonens andra steg [3], där den biologiska behandlingen fortsätter. I eftersedimenteringen [4] sedimenterar den biomassa som har lossat från biorotorn. Det renade, slutbehandlade avloppsvattnet avleds via utloppsröret för kvittblivning.

Kemisk behandling


Vid kemisk behandling tillförs fällningskemikalier till biorotorns andra steg.

Beräknade resthalter


Vid mekanisk och biologisk behandling beräknas utgående resthalter vad avser BOD7 till 15 mg/l.

Vid mekanisk, biologisk och kemisk behandling beräknas utgående resthalter vad avser BOD7 till 15 mg/l och Ptot till 0,5 mg/l.

BOD7 = organiskt material
Ptot = totalfosfor